Innvandring – og befolkningsutvikling 1967 -2100

Innvandring og befolkningsutvikling
Illustrasjonen viser statistikk og prognose for innvandringens andel av norges befolkning

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil nordmenn bli en minoritet i Norge rundt år 2050, og andelen nordmenn vil være redusert til rundt 30% eller lavere i år 2100.

Innvandring driver opp befolkningsveksten i tillegg til at innvandrere også får flere barn enn nordmenn. Antallet etnisk norske går derfor tilbake, mens innvandrere vil får en sterk økning i årene som kommer.

Rundt år 2050 vil nordmenn oppleve dramatiske endringer da ikke-vestlige innvandrere blir en majoritet i landet og dermed får politisk makt til å endre samfunnsstrukturer, kultur, språk, religion, m.m.

Artikkelen er grundig dokumentert med informasjon, statistikk og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), Oslo Kommune, Human Rights Service (HRS) og andre pålitelige kilder.

Presisering: I denne artikkelen refererer vi til  personer uten innvandrerbakgrunn som “nordmenn” eller “norske”.

Statistikk og fakta om befolkningsutviklingen i perioden 1967 til 2015

År 1967

1967 var første året med innvandringsoverskudd i Norge.

År 1970

I 1970 kom det 3.549 ikke-vestlige innvandrere til landet, og innvandrer befolkningen utgjorde dette året 0.1% av den totale befolkningen i Norge.

År 1980

I 1980 har netto innvandringen økt mye, og antall ikke-vestlige innvandrere utgjør nå 76.782 mennesker, noe som er 0,5% av befolkningen.

År 1999

Dette året var netto innvandring 19.000, relativt mange flere enn tidligere år.

År 2000

Per år 2000 var antall ikke-vestlige innvandrere i Norge blitt 140.269, og innvandrerne utgjør 3.1% av befolkningen.

År 2004

Andelen etnisk fødte nordmenn er i år 2004 på 85% av befolkningen, og andelen innvandrere på 6,3% av befolkningen. Dette året viser en oppgang i netto innvandring.

År 2007

I år 2007 har landet netto innvandring på 39.700 personer (Årene 2008 – 2010 vil ligge på ca samme nivå). Andelen nye innvandrere overgår andelen nyfødte i Norge, og innvandrere utgjør 10% av befolkningen. Ikke-Vestlig innvandring utgjør 7,3% og Vestlige innvandrere utgjør 2.4% av befolkningen.

År 2008

Fra 1998 til 2008 økte ikke-vestlig innvandring 41 ganger mer enn den norske befolkningen ifølge SSB.

År 2011

I 2011 er netto innvandringen på 47.000 mennesker, den høyeste netto innvandring som noen gang er registrert i Norge. Og netto innvandringen har ligget stabilt høyt siste 5 årene. Befolkningen i Norge i 2011 ligger på 4.973.000

Ifølge SSB vokser norges befolkning så fort at Nordisk Råd kaller utviklingen en befolkningseksplosjon.

År 2012

3. september 2013 melder SSB følgende:

Innvandringen til Norge var i 2012 rekordhøy. I alt innvandret 56 600 personer med ikke-nordisk statsborgerskap for første gang. 45 prosent av disse kom på grunn av arbeid. Det er litt færre enn året før, men arbeid var fortsatt den vanligste innvandringsgrunnen.

Polen står for nesten halvparten av all arbeidsinnvandring til Norge. Litauen kommer på 2. plass. Og merkelig nok er det disse folkegruppene som betaler minst skatt ifølge en rapport publisert av Fremskrittspartiets Bærekraftsutvalg. Om rapporten stemmer virker Arbeidspartiets mantra om at “Innvandring er lønnsomt for Norge” og “Uten innvandring stopper Norge” å være noe upresist, om ikke direkte feil.

Per 1. januar 2012 hadde 49.2% av beboerne i Søndre Nordstrand innvandrerbakgrunn. Og flere andre bydeler følger etter. Hva betyr en slik masseinnvandring til områder hvor nordmenn blir en minoritet? For mange barnefamilier betyr det at det i skolen finnes klasser der majoriteten av barna har innvandrerbakgrunn, noe som ofte fører til mobbing av minoriteten av etnisk norske barn. I media har det vært rapportert om nordmenn som ikke har sett annen løsning enn å flytte fra bydeler i Groruddalen og lignende områder som en direkte konsekvens av nevnte problemer. En annen konsekvens er at det i klasser med overvekt  av barn med innvandrerbakgrunn er det vanskeligere å få elevene til å lære norsk språk, kultur og dermed  få til en fullgod integrering.

På 70´tallet skyldes 70% av befolkningsveksten fødsler. I dag utgjør innvandring 70% av befolkningsveksten.

Navnet “Mohammed” ligger på topp i Oslo og Romerrike over mest populære guttenavn. En polakk døper neppe sine sønner “Mohammed”, noe som sier litt om fruktbarhet og barnekull blant ikke-vestlige innvandrere, og hvor vi kan forvente befolkningsveksten fra i årene som kommer.

År 2013

I 2013 fortsetter folketallet å øke. Vi er nå oppe i 5.078.000 mennesker i Norge, og noterer oss for nok en rekord i innvandringen! Andelen etnisk fødte nordmenn er nå på 77%, en nedgang på 8% siste 10 år. Nedgangen skyldes rekordhøy innvandring og lave fødselstall blant nordmenn. Innvandrer andelen er nå på 11.7%, en økning på 5.4% siden 2004.

SSB opplyser om at 2.300 kommer fra Polen, 1.200 fra Litauen og 1.000 fra Sverige. Resten, dvs 11.500, får vi ikke vite noe om. Litt pussig at hele statistikken ikke offentliggjøres. Størst innvandring til fylkene Oslo, Troms, Nordland og Finnmark.

Antall nordmenn har vært uendret i perioden 2003 – 2013, noe som dokumenterer at befolkningsveksten kommer av innvandring. Og at andelen nordmenn reduseres som en konsekvens av innvandringen.

Norge har Europas 2. største befolkningsvekst, pga. høy innvandring og mange barnefødsler blant innvandrerbefolkningen.

År 2014

2014 er nok et år med økning i folketallet. “1.april 2014 var folketallet i Norge på 5 124 383 personer, det er en økning på 60 674 i forhold til 1.kvartal 2013”, melder SSB. Nordmenn står “på stedet hvil” med 4.3 millioner. Likevel meldes det om høyeste fødselsoverskudd siden 1970 – noe som da bare kan bety at det er innvandrere som genererer fødselsoverskuddet.

Vi er nå oppe i en andel på rundt 14% innvandrere av den totale befolkningen!

31% av befolkningen bosatt i Oslo er innvandrere eller har innvandrerforeldre. Drammen har 26% og Lørenskog har 24%. Netto innvandringen er den viktigste årsak til befolkningsveksten, ikke fødselsoverskuddet.

År 2015

Rights.no melder den 4. mars 2015: “Ved inngangen til 2015 var det 805 000 med innvandrerbakgrunn bosatt i Norge. Herav 669 400 innvandrere (1.generasjon) og 135 600 norskfødte med innvandrerforeldre (2.generasjon). Polakker, litauere og svensker er fortsatt veldig glad i Norge.” Statistikken underbygges med tall fra SSB: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2015

1. og 2. generasjon innvandrere utgjør nå 14.5% av befolkningen

Befokningsvekst
Forklaring til grafen: HHMH = SSB´s “Høy alternativ” – prognose for forventet innvandring, MMMM = SSB´s “Middel alternativ” – prognose for forventet innvandring, LLML = SSB´s “Lav alternativ” – prognose for forventet innvandring

År 2017

Statistisk Sentral Byrå (SSB) melder at per 1. januar 2017 var personer med innvandringsbakgrunn steget til 883.751, en økning på 78.751 sammenlignet med 1. januar 2015. Se statistikk for år 2015 over.

Nettoinnvandring siste 12 måneder er nesten fraværende fra vestlige land, mens det har kommet inn 24.437 mennesker hovedsaklig fra Asia og Afrika, ergo kommer nettoinnvandringen hovedsaklig fra muslimske land.

At innvandringene kommer fra Asia og Afrika stemmer helt med intensjonene i Barcelona Avtalen der EU og Araberlandene har inngått avtale om islamisering av Europa.

SSB skriver videre at 13,8% av landets befolkning nå er innvandrere, og 3% av norskfødte med innvandrerforeldre. Totalt 16,8% av befolkningen.

Virkelighetens tall overgår med andre ord prognosene og alle prognoser som viser en utslettelse av den etniske norske befolkningen holder stikk. Ja det går faktisk raskere enn hva prognosene melder om.

Prognoser for befolkningsutviklingen frem mot år 2100

År 2025

Nordisk råd mener vi står ovenfor en befolkningseksplosjon, og at vi kan forvente at befolkningen vil stige med 19% frem til år 2025

År 2027

Oslo Kommune melder om at nordmenn blir en minoritet i Oslo rundt år 2027. Det forventes å være 800.000 innvandrere bosatt i byen.

År 2031

Befolkningstallet er estimert av SSB å passerer 6 millioner. En betydelig del skyldes netto innvandring.

År 2035

Det meldes om at etnisk britiske blir i mindretall i år 2035 og at det vil skje en stor overføring av makt innenfor kultur, politikk, økonomi og religion. Og disse endringene vil være irreversible. Det samme vil trolig skje rundt 2050 i Norge.

År 2040

Oslo Kommune presenterer en prognose over befolkningsvekst frem mot år 2030 og 2040. Det forventes å være 1 million innvandrere bosatt i Oslo i 2040. Dette betyr at halvparten av alle som bor i byen vil være innvandrere eller barn av 2 innvandrer foreldre.

År 2040 er altså året Nordmenn blir en minoritet i egen hovedstad.

År 2056

I år 2056 forventes folketallet å ligge rundt 8.6 millioner mennesker. 50% av disse, dvs 4.3 millioner forventes å være innvandrere. Trolig vil mer enn 50% være innvandrere da Nordmenn får færre enn 2.1 barn, som er det antall barn vi i snitt må ha for å skape befolkningsvekst. Vårt fødselsgjennomsnitt ligger godt under 2.1, noe som betyr at antall nordmenn blir færre for hvert år regnet fra året i år.

Dette betyr at Nordmenn ikke bare i Oslo, men også på landsbasis, har blitt en minoritet i eget land!

Og for de som måtte lure;

Det å bli en befolkningsminoritet gir seg direkte utslag i evnen til å utøve makt i samfunnet.

Nordmenn vil miste politisk kontroll (vi er jo et demokrati og partiet med fleste stemmer bestemmer). Uten politisk kontroll blir lover endret, språk og kultur skiftet ut, kirker stengt og moskeer bygget over hele landet – alt i et rasende tempo av nye makthavere. Få år etter at Nordmenn har blitt en minoritet i Norge vil landet ikke være til å kjenne igjen.

Det som er virkelig skremmende i dette senarioet er at ikke-vestlig innvandring i stor grad kommer fra muslimske land, der vi daglig ser talløse eksempler på overgrep fra muslimer på kristne og ethvert folkeslag som står i veien for Islams fremmars. Ikke før har sjokket etter angrepet på Charlie Hebdo gitt seg før vi hører om skytedrama i København.

Å bli en minoritet i Norge, der majoriteten utgjør ikke-vestlige innvandrere innebærer med stor sannsynlighet mye lidelse og smerte for nordmenn, både før 2056 og i årene etterpå.

År 2060

I år 2009 spådde SSB innvandring på 1.7 millioner mennsker fra ikke-vestlige land for år 2060, og total innvandring på 2.6 millioner mennesker. Dette skulle da gi en innvandrer andel på 37% av befolkningen.

Basert på oppdaterte prognoser fra SSB i 2014 er høyalternativt for folketallet i år 2060 beregnet til å være over 9 millioner. Dette skulle da gi en innvandrer andel på (9 millioner minus 4.3 millioner (nordmenn)) på 4.7 milloner. Fra 2009 prognosen på 2.6 millioner til nytt estmat i år 2014 på 4.7 milloner har vi en feil margin på nesten 50% om dette alternativet slår til. Og hvorfor skulle det ikke slå til? Alle prognoser SSB har laget til nå har vært for pessimistiske, dvs. at den reelle invandringen har vært høyere enn prognosene.

Dersom antall innvandrere i år 2060 blir 4.7 millioner gir denne en innvandrer andel på 56% av den totale befokningen.

År 2100

I år 2100 er SSBs prognose for folketallet estimert til å bli 14 millioner (høyalternativet). Antall nordmenn vil være samme som i dag eller lavere (4.3 millioner), noe som betyr at innvandrer andelen er 9.7 millioner, dvs. 70% av befolkningen.

73% av innvandrer befolkninen har ikke-vestlig bakgrunn (R3 som SSB kaller denne gruppen), dvs. 7.1 millioner. Dette blir da 3 millioner flere enn de med norsk bakgrunn, ref. det som ble nevnt for år 2056 og politisk kontroll.

Med så stor andel innvandere betyr det at nordmenn faktisk bare vil utgjøre 30% av befolkningen i år 2100.

Høyst sannsynlig enda mindre del av befolkningen på grunn av lave fødselstall. Det er dermed ikke umulig at nordmenn kan være redusert fra 100% i år 1980 til 1/4 del i år 2100, med alle konsekvenser det måtte føre til for  den norske minioriteten, der majoriten kommer fra ikke-vestlige land hvor Islam er dominerende religion og politisk lederskap.

HVA DU KAN GJØRE FOR Å HJELPE TIL MED Å SNU DENNE UTVIKLINGEN?

Du kan kjøpe et abonnement på Norgesavisen https://norgesavisen.no/abonnere/ og/eller gi en donasjon:

Tips: Bli med i Norgesavisens sosiale nettverk – ett sosialt nettverk for deg som er opptatt av Norges fremtid.

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her