PRIDE-bevegelsen brukt som demokratisk identitær disruptor

37
Geir Ivar Jørgensen

PRIDE-bevegelsen har aktører som bruker bevegelsen som demokratisk disruptor, for å spre forvirring, uro og uorden om grunnleggende samfunns verdier relatert til familiepolitikk, minoriteters rolle i samfunnet, og faktagrunnlaget for opplysning om kjønn, legning, seksualitet og likeverd/likestilling i samfunnet.

FAKTAGRUNNLAGET
Demokratiet gir alle borgere en likeverdig og likestilt rettighet og mulighet til å fremme identitære særinteresser. Det er den grunnleggende verdi ved demokratiet, i forhold til andre statsstyrende ideologier. Vil man bevare og styrke demokratiet, krever det respekt for demokratiet som politisk ideologisk prosess.

PRIDE-bevegelsen er en identitær politisk særinteresse-bevegelse for dem med avvikende legning i forhold til «han/hun» kjønnsidentitet og seksualitet. Formål og hensikt er å fremme likeverd og likestilling for alle med tilhørighet til bevegelsens ulike identitære avvik i forhold til dem som er avvisende og reaksjonære med motforestillinger til at de skal bli ansett som likeverdige. En mening de ofte møter i konservative, reaksjonære religiøse miljø.

POLITISK HJEMLET STATUS
I Norge har vi kommet langt i prosessen med å gi likeverd og likestilling for identitære ulikheter, fordi vi lenge har hatt et sterkt og fungerende demokrati. Vi har også lenge arbeidet for et reformert religiøst verdigrunnlag, som inkluderer og ikke støter bort identitære avvik med hensyn til kjønnsidentitet.

Jeg vil påstå at norsk politisk kultur allerede gir full likestilling og fullt likeverd, hjemlet i norsk lov. Bevegelsens opprinnelige mål og krav er nærmest overoppfylt i norsk lov og politisk særegen kultur.

PRIDE OG POLITISK IDEOLOGISK DISRUPTOR VIRKSOMHET
Det som bekymrer meg, og mange med meg, er den sterkt økende politisering av bevegelsen. Mange aktører er kommet til, uten annen tilhørighet til bevegelsen enn politiske maktmotiv. Aktører som bruker bevegelsen til disruptive formål i forhold til demokratiet og norsk særegen politiske kultur.

HVA GJØR EN DISRUPTOR?
En disruptor skaper forvirring, uro og uorden. Det kan skje planlagt og med hensikt, eller ubevisst i vanvare og uvitenhet om hva man medvirker til. Jeg tror ikke demokratisk disruptor-virksomhet er bevisst for flertallet i PRIDE-bevegelsen, men det finnes organiserte grupper i bevegelsen som viser at det er bevisst, planlagt og med hensikt at de opptrer som politiske disruptorer. Dette har svært negative konsekvenser for den demokratiske prosess.

KJENTE AKTØRER MED DISRUPTIV ANTI-DEMOKRATISK PLAN OG STRATEGI
Disruptive planer og taktikk spiller alltid på en splitt og hersk-strategi, for å skape forvirring, uro og uorden. Det gjøres for å skape en anarkistisk samfunnsorden, hvor den sterkestes rett så blir brukt for å opprette hegemoni for en oligarkisk autoritær og totalitær ikke-demokratisk styreform.

Norge har lenge vært utsatt for sterke politiske krefter, som bruker splitt og hersk-strategi for å holde det norske folket splittet. Spesielt i forhold til fremmede politiske krefter, med imperialistiske motiv om å underlegge seg Norge og nordmenn til fordel for en regional sentralisering av makt til støtte for en oligarkisk styrt «New World Order». Målsetningen er et globalt hegemoni.

De politiske juridiske institusjoner som anvendes for å gjøre Norge og nordmenn til husmenn og vasaller for et globalisert oligarkisk styre er EU/EØS, NATO og disse juridiske aktørers «Brothers in Arms», best sammenfattet som anglo-sionismens globale syndikerte politiske og økonomiske oligarki.

Dette er aktører som slett ikke tjener PRIDE-folkets sak, fordi de er tydelig høyreekstremt reaksjonære og blander politikk med fundamentalistisk religiøst perspektiv. De er også kjent for å bruke identitære og kulturelle ulikheter i en globalisert splitt og hersk strategi.

EN VENNLIG MEN INSTENDIG ADVARSEL
Jeg vil advare PRIDE-tilhengere på det sterkeste mot å la seg bruke i et politisk spill de selv slett ikke er tjent med. Vis aktsomhet for den politiske piggtråd som er lagt ut for å fange alle identitære grupper i et disruptivt politisk nettverk.

DISRUPTIV EFFEKT PÅ NORSK POLITIKK
Norsk politikk er allerede i en sterkt forvirrende anarkistisk tilstand, hvor folket fra sak til sak viser stor splittelse. Splittelse både i forhold til de politiske myndigheter, og folkets ulike identitære grupper seg imellom. Det er nettopp hva de disruptive politiske kreftene ønsker. Som en ekte gul vest, som søker å samle folket i alt sitt identitære mangfold, er jeg spesielt oppmerksom på og opptatt av dette politiske faktum i norsk politikk.

Ekte gule vester i mange land har våknet til de politiske realiteter ved politisk forvirring, uro og kaos som globaliserte aktører lenge har medvirket til. En tilstand hvor folket holdes uinformert og uopplyst om den politiske agenda som bit for bit skjer skjult for folket. Men med et meget godt planlagt, organisert og målrettet motiv, utøvd av et globalisert oligarki i privat kapitalistisk økonomisk vinnings hensikt. Et oligarki hvor globalisert politisk og økonomisk makt har smeltet sammen, med intensjon for å etablere et globalt fascistisk hegemoni.

Hjelp oss å lage EKTE nyheter til folket! Ethvert beløp – stort eller lite – hjelper oss å holde driften i gang:

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Velg betalingsmåte
Kontakt opplysninger

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her