STORTINGETS DIREKTØR IDA BØRRESEN

0
2

STORTINGETS DIREKTØR – IDA BØRRESEN – KAN BLI EN NØKKELPERSON I ÅRETS VALGKAMP

Jeg viser til min artikkel av 6.juli om vårt politiske ¨Kartells¨avledningsmanøver for å unngå  debatt om GRUNNLOVENS PARAGRAF 75k.

I en artikkel I Aftenposten den 16,juli forsvarer direktøren seg og i en artikkel i Aftenposten den 28.juli blir hennes fremtidige skjebne kommentert av professorene Frank Aarebrot (UiB) og Eivind Smith (UiO).

Aarebrot sier bl a: ¨ Stortinget vil vinne -Selv om Børresens forståelse skulle vært den riktige, hjelper det lite. I en strid mellom administrasjon og Stortinget vil det være Stortinget som vinner. Det er de som har makten.¨

Smith  beskriver situasjonen som unik og alvorlig, spesielt fordi den kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjon og sier videre: ¨Det kan vel tenkes at noen har merket seg at hennes seks år lange åremål utløper våren 2018. En så sterk mistillit som den som nå kommer til uttrykk i forholdet mellom «eieren», altså Stortinget, og dets administrasjonssjef, hadde vanskelig kunnet vedvare i andre typer av institusjoner. Når de tre lederne av kontroll- og konstitusjonskomiteen taler, gjør de det på mange måter på vegne av hele Stortinget.¨ Uansett tror han at høstens stortingsvalg kan bli avgjørende, ikke bare for presidentskapet, men også for Børresen.

Det faktum at disse to sakene kom opp til sluttbehandling få måneder før valget, har nok bidratt til å skjerme presidentskapet. I oktober skal jo det nyvalgte Stortinget uansett konstituere seg og velge nytt presidentskap.¨ Det er også dette presidentskapet han tror må håndtere mistilliten mot Børresen.

Aarebrots uttalelse om at Stotinget vil vinne finner jeg forbausende, men forståelig basert på Smiths uttalelse: ¨ den kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjon

Når jeg sier at direktør Børresen kan bli en nøkkelperson i Valgkampen er det knyttet til min påstand  om at RIKSREVISJONENs LEDELSE ikke er i h t GRUNNLOVENs paragraf 75k. Hun kan hevde at LEDELSEN er INHABIL og følgelig forlange ny gransking, ny rapport og evt ny høring i Kontroll og konstitusjonskomiteen etter at RIKSREVISJONEN har fått ny ledelse i h t Grunnloven.

Justismord ønskes ikke i Norge – i hvert fall ikke i regi av vårt Storting! Alle «rettsstater» har juridiske «sikkerhetsventiler» (bl.a. prinsippet om In dubio pro reo) for å hindre justismord. Prinsippet om at tvil om faktum skal komme tiltalte til gode, har røtter tilbake til romerretten. Prinsippet er stadfestet i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6.2 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 14.2.

En kan ikke hevde at STORTINGET må vinne p g a at dette kan svekke tilliten til Stortinget som demokratiets nøkkelinstitusjon – HAR STORTINGET OVER TID SVEKET og MISBRUKT GRUNNLOVENs PARAGRAF 75k – må STORTINGET stilles til ansvar og UMIDDELBART korrigere situasjonen og komme med en uforbeholden unnskyldning til DET NORSKE FOLK!

Vel, vi har ennå ikke sett slutten på denne saken og det vil ikke forbause meg om STORTINGET får sin direktør til å akseptere en ¨minnelig¨ ordning for å unngå ¨støy¨ og at spørsmålet om Grunnlovsparagrafen kommer opp i det offentlige rom.

Kjell-Olav Pettersen | Foto: Bilder fra Stortinget

Hjelp oss nå ut til flere lesere med våre innlegg

kr.
Kontakt opplysninger

Kredittkort opplysninger
Denne betalingen er sikret og kryptert via SSL

Faktura opplysninger

Donasjons beløp: kr. 100 Månedlig Donations

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR